skip to Main Content

NEDU is het verbindend platform van de Nederlandse energiesector. Alle marktpartijen in de energiesector zijn hier per marktrol vertegenwoordigd. De verschillende marktrollen werken hierin samen om innovatie en procesverbetering in de onderlinge processen te realiseren. Vanuit NEDU doen marktrollen wijzigingsvoorstellen voor aanpassing op de regelgeving (informatiecode) inzake de manier waarop deze partijen gegevens uitwisselen.

Vervolgens organiseert NEDU sectorreleases waarin de marktpartijen deze procesverbeteringen zowel centraal als in hun eigen systemen implementeren. Binnen NEDU maken de marktpartijen samen heldere en constructieve afspraken over de vrije marktfacilitering. Deze afspraken worden gedocumenteerd, zodat de leden efficiënt en effectief opereren in de markt.

Hoe werkt de NEDU in 3 stappen:

  1. Procesverbetering en innovatie
  2. Voorbereiden van wijzigingen in de regelgeving
  3. Sectorbrede implementatie

Procesverbetering en innovatie

NEDU bekijkt vanuit de verschillende marktrollen actuele thema’s en neemt hierin stelling en geeft advies. Bij NEDU spelen o.a. de volgende thema’s:

Inpassen van decentrale opwekking

De energiesector is in transitie van een systeem met dominante, centrale opwekking naar een systeem waarin de opwekking met zonnepanelen en windmolens een steeds grotere rol krijgt.

De slimme meter geeft inzicht

Op 1 januari 2012 is de uitrol van de slimme meter van start gegaan met de bedoeling dat eind 2020 elk Nederlands huishouden een slimme meter heeft. Met de slimme meter worden de meterstanden op afstand gelezen.

Eenduidige registratie van aansluitingen en verbruiken

Alle administratieve gegevens van aansluitingen van het elektriciteit- en gasnet worden op een eenduidige wijze geregistreerd in het Aansluitingenregister.

Voorstellen tot wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas

Nadat de leden van NEDU met elkaar overeenstemming hebben bereikt over een wenselijke innovatie of procesverbetering, stelt NEDU wijzigingsvoorstellen op voor de Informatiecode.

NEDU stemt deze voorstellen vervolgens af met de representatieve organisaties in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten en dient ze daarna in bij ACM. De voorgestelde wijzigingen krijgen rechtskracht nadat ACM ze heeft vastgesteld.

De Informatiecode beoogt te regelen dat de administratieve processen van de verschillende marktpartijen optimaal op elkaar aansluiten, en is gebaseerd op de onderstaande door NEDU vastgestelde Markt Procesmodellen (MPM’s) en Detail Procesmodellen (DPM’s):

Sectorbrede implementatie

Het goed laten functioneren van de marktprocessen is alleen mogelijk als innovaties en procesverbeteringen op hetzelfde moment door alle partijen worden ingevoerd. Daarom organiseert NEDU jaarlijkse sectorreleases.

Een sectorrelease is het gestructureerd, gezamenlijk en getest implementeren van nieuwe sectorprocessen.

Bovenstaande stappen zijn niet eenvoudig, aangezien elke marktrol zijn eigen prioriteiten, verantwoordelijkheden en visie heeft. Ook binnen een marktrol kunnen deze per marktpartij verschillen. Het is een continue proces waarbij het werken aan een gedeelde lange termijnvisie centraal staat.

Wie is NEDU?

De Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (NEDU) is het verbindend platform van de Nederlandse energiesector. De NEDU heeft als doelstelling om door zelfregulering het marktmodel via marktprocesmodellen, met een optimale balans tussen betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid, te onderhouden en ontwikkelen…

Hoe werkt NEDU?

Binnen Europa is Nederland uniek met haar constructieve wijze waarop alle stakeholders (leveranciers, programmaverantwoordelijken, netbeheerders, meetverantwoordelijken, brancheverenigingen, belangenorganisaties, klein- en grootverbruikklanten, in nauwe samenwerking met de ACM en het Ministerie van Economische zaken) na een zorgvuldige afweging tot gedragen oplossingen komen…