skip to Main Content

Klanten betalen niet voor de hoeveelheid gas die ze gebruiken maar voor de energie die in het gas zit. De hoeveelheid energie wordt bepaald door de calorische waarde van het gas. Aangezien de calorische waarde per netgebied en per periode verschillend is, wordt er voor de bepaling van de af te rekenen hoeveelheid energie de calorische correctie toegepast op basis van de calorische waarde. Niet alle marktpartijen en klanten kunnen de calorische waarden inzien, zodat ze het gecorrigeerde verbruik ook niet kunnen narekenen. Met issue IC243 ‘Publiceren calorische waarden’ wordt dit wel mogelijk. Het issue heeft impact op leveranciers, regionale netbeheerders en meetverantwoordelijken.Calorisch gecorrigeerd verbruik
Er is een calorische waarde per netgebied. Die wordt gebruikt om het calorische gecorrigeerde verbruik per aansluiting te berekenen. Marktpartijen wisselen deze informatie uit in verschillende processen, bijvoorbeeld voor de facturatie.

Via GTS en regionale netbeheerders
Gasunie Transport Services (GTS) bepaalt als landelijke netbeheerder de calorische waarden. Op basis van de input van GTS bepalen de regionale netbeheerders op hun beurt per netgebied 3 typen gegevens (zie hieronder). Daarmee kunnen marktpartijen het gecorrigeerde verbruik berekenen. Ze gebruiken hiervoor de rekenregels in de Informatiecode. De regionale netbeheerders stellen de gegevens van een maand beschikbaar aan de marktpartijen en de aangeslotenen. Dat doen ze uiterlijk op de 7e werkdag van de daaropvolgende maand.

3 typen gegevens
Met issue IC243 krijgen marktpartijen beschikking over 3 typen gegevens:

  1. De in de allocatie gehanteerde gewogen gemiddelde calorische uurwaarden per netgebied – deze factor wordt gebruikt in de verbruiksbepaling voor grootverbruikaansluitingen met profielcategorie GXX en GGV.
  2. De maandgemiddelde calorische omrekenfactor per netgebied – deze factor wordt gebruikt in de verbruiksbepaling voor alle kleinverbruikaansluitingen en grootverbruikaansluitingen met profielcategorie G2C. Leveranciers kunnen deze informatie al terugvinden in het zogeheten Calgos-boek.
  3. De temperatuur gecorrigeerde profielfracties per profielcategorie – deze fracties worden gebruikt in het reconciliatieproces om het calorische gecorrigeerde verbruik te verdelen over verbruiksmaanden als het gaat om verbruik over meerdere maanden. Deze informatie is met name relevant voor leveranciers.

De historische gegevens van de afgelopen 2 jaar zijn beschikbaar.

Beschikbaar via API en website
Op dit moment wordt er door de regionale netbeheerders gewerkt aan de afronding van IC243 door samen met marktpartijen de informatieverstrekking te testen. Nadat de testen zijn afgerond zullen uiterlijk vanaf 1 juni bovengenoemde typen gegevens op 2 manieren publiekelijk beschikbaar worden gesteld:

  1. Via een API – de gegevens kun je geautomatiseerd opvragen via een interface die publiekelijk beschikbaar gesteld is, maar primair bedoeld is voor marktpartijen.
  2. Via een website – de gegevens komen ook op een publiekelijk toegankelijke website te staan. Deze is vooral bedoeld voor aangeslotenen, maar is uiteraard ook beschikbaar voor marktpartijen. De gegevens kunnen opgevraagd worden door de postcode en het huisnummer of de EAN-code van de aansluiting in te vullen.

Eind april brengen we je via deze nieuwsbrief op de hoogte van de locatie van de API en maken we de website bekend.

Calgos-boek
Mogelijk komt na implementatie van de API het huidige Calgos-boek op termijn te vervallen. Over het moment van eventuele uitfasering van het Calgos-boek moet nog een besluit worden genomen. Voorlopig zal het huidige Calgos-boek dus blijven bestaan.

Vragen?
Heb je vragen over dit issue? Stuur dan een e-mail naar projecten@nedu.nl.

Terug naar overig nieuws