skip to Main Content

‘In lijn met het op 6-12-2016 genomen besluit in NEDU, informeren de regionale netbeheerders dat de ISMA functionaliteit live is. Aangezien op dit moment voor de netbeheerders onvoldoende duidelijk is of ISMA functionaliteit kan worden geboden zonder ondubbelzinnige toestemming van de klant, blijft de procedure m.b.t. het vooraf insturen van de gevraagde directie verklaring van kracht.’

‘Daarnaast zullen de regionale netbeheerders de komende dagen binnen NEDU verband opnieuw een poging ondernemen om tot overeenstemming te komen over opname van een klantvriendelijke standaard tekst, die de ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van kwartierwaarden in de allocatie en reconciliatie processen van de netbeheerder invult. Indien binnen de ALV van NEDU tot besluit wordt gekomen dat deze standaard tekst door alle NEDU leden zal worden toegepast, zal de verplichting tot het inzenden van een directie verklaring voor NEDU leden vervallen.

Tevens zullen de regionale netbeheerders in samenwerking met leveranciers binnen NEDU verband, toewerken naar een code voorstel, waarmee de huidige onduidelijkheid in de code (namelijk of netbeheerders zonder ondubbelzinnige toestemming van klanten kwartierwaarden mogen verwerken in hun allocatie en reconciliatie processen) wordt weggenomen. Indien hierover overeenstemming in NEDU verband zal worden bereikt, zal dit voorstel z.s.m. aan ACM ter vaststelling worden aangeboden. Tevens zal in dat geval aangestuurd worden op een gesprek met ACM en AP op korte termijn om dit voorstel te bespreken. Indien ACM/AP aangegeven hiermee akkoord te zullen gaan en indien zij aangeven te zullen gedogen dat ISMA wordt opengesteld voor alle leveranciers, vooruitlopend op het formeel vaststellen van het aangeboden code voorstel, zal de ISMA functionaliteit voor alle leveranciers worden opengesteld. Op dat moment zal de verplichting tot het inzenden van een directie verklaring voor alle leveranciers vervallen.

Tot het moment dat de noodzaak hiervoor vervalt, zullen de regionale netbeheerders de klant een bevestigingsbrief sturen bij de omzetting van profiel naar ISMA allocatie.

De regionale netbeheerders zijn zich terdege bewust van de maatschappelijke relevantie van ISMA in het kader van de energie transitie als ook van het feit dat ISMA in sterke mate bijdraagt aan het commercieel onderscheidend vermogen van partijen in de markt. Tevens zijn zij zich echter ook bewust van haar verantwoordelijkheid inzake een juiste omgang met klantgevoelige gegevens, zoals de afgelopen maanden door ACM/AP meerdere malen is benadrukt. Daarom zullen de regionale netbeheerders zich maximaal inzetten dat de huidige periode van onduidelijkheid zo snel mogelijk wordt beëindigd.’

Terug naar overig nieuws