skip to Main Content

Voorstellen wijziging Informatiecode

De Informatiecode Elektriciteit en Gas beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen bij het vastleggen, uitwisselen, gebruiken of bewaren van gegevens in het kader van administratieve ketenprocessen. Een belangrijke taak van NEDU is het opstellen en indienen van voorstellen tot wijziging van deze Informatiecode. Genoemde voorstellen komen voort uit afspraken die de marktpartijen binnen NEDU maken en worden door NEDU ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voorafgaand aan de indiening voert NEDU namens de marktpartijen overleg met alle relevante organisaties.

Sectorreleases

Om de energiesector in staat te stellen wijzigingen op een gecontroleerde manier en gelijktijdig bij alle marktpartijen te implementeren, organiseert NEDU de zogenoemde Sectorreleases. Tot deze taak behoren ook het monitoren van de market readiness, het organiseren van sectorbrede gebruikers-acceptatietesten en het opzetten van sectorbrede proces- en IT-transitieprogramma’s.

Trendmonitoring

Onder invloed van de energietransitie in Europa zal de wholesale elektriciteitsmarkt de komende jaren ingrijpend veranderen. Om hierop te kunnen anticiperen, bestudeert NEDU trends in Europese regelgeving. Met deze trends wordt vervolgens nadrukkelijk rekening gehouden bij de doorontwikkeling van de bestaande Nederlandse marktmodellen.