skip to Main Content

In de energiesector speelt van alles. Denk aan de energietransitie of strengere privacywetgeving. NEDU volgt deze actuele thema’s, zodat we advies kunnen geven over aanpassingen van marktprocessen.

 

Naar een nieuw stelsel voor gereguleerde energiedata
De energietransitie wordt alleen een succes als we goede afspraken maken over het delen van energiedata. Op dit moment is de toegang tot data gekoppeld aan de systeemrollen leverancier, netbeheerder, meetverantwoordelijke en programmaverantwoordelijke. Maar er is behoefte om energiedata met meer marktpartijen te delen die betrokken zijn bij besparing en duurzame opwek van energie. Daarnaast stelt nieuwe Europese wetgeving eisen aan het delen van energiedata.

Genoeg redenen voor de energiesector om hierover met elkaar, potentiële gebruikers van energiedata en met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in gesprek te gaan. Hoe kunnen we toegang tot en delen van (gereguleerde) energiedata organiseren in een afsprakenstelsel en verankeren in de Energiewet?
Lees meer in dit document over het afsprakenstelsel.

Allocatie 2.0: werken aan een toekomstbestendig energiesysteem
Nederland zet in op een duurzame energietransitie. Hiervoor is een flexibel energiesysteem essentieel. Met Allocatie 2.0 werken we aan zo’n toekomstbestendig energiesysteem. We borgen een betere werking van de energiemarkt waardoor processen transparanter, eerlijker en efficiënter zijn. Dat is maatschappelijk gezien de investering meer dan waard.

Met Allocatie 2.0 maken we gebruik van de slimme meters bij kleinverbruikers. We vervangen de verbruiksprofielen door nauwkeurig gemeten waarden per kwartier. Hetzelfde gebeurt bij grootverbruikers. Het deel dat nu nog met profielen werkt, gaat helemaal over op telemetrie.

Vanwege de onderlinge afhankelijkheden van alle veranderingen is het nodig om zowel de specificaties als de uitvoering in één programma onder te brengen. Dit gebeurt in het zelfstandig opererende programma Allocatie 2.0 met de ALV van NEDU als het hoogste besluitvormende orgaan.

Zo’n ingrijpende verandering moeten we in één keer grondig en goed aanpakken. Tot 2025 zullen we eraan werken. We voeren Allocatie 2.0 gefaseerd in. Enerzijds om de profielen zo snel mogelijk te kunnen uitfaseren. Anderzijds om de complexe verandering beheersbaar te maken.

Lees meer over Allocatie 2.0. Please read the English version.

Inpassen van decentrale opwekking
De energiesector verandert. Vroeger werd energie centraal opgewekt, bijvoorbeeld via kolen- en gascentrales. Nu wekt een groeiende groep bedrijven en particulieren zelf duurzaam energie op. Deze verandering naar een meer decentraal systeem vraagt om andere administratieve processen en een aangepaste uitwisseling van gegevens. NEDU is het platform waardoor de marktpartijen deze wijzigingen gezamenlijk kunnen uitwerken en sectorbreed invoeren.

Hoe meet je de grote hoeveelheid decentraal opgewekte energie, zonder dat dit bijvoorbeeld inbreuk maakt op de privacy? Hoe neem je die gegevens mee in de marktprocessen? Het is nu onderwerp van onderzoek; dit om te voorkomen dat decentrale opwekking leidt tot onveilige en ongewenste situaties.

Veranderingen zijn inmiddels ook al doorgevoerd. Een voorbeeld is de mogelijkheid om op 1 aansluiting meerdere leveranciers te hebben. Zo kan bijvoorbeeld de laadpaal op een oprit, maar ook de windmolen op een erf een andere leverancier (met andere voorwaarden) hebben dan het huis waar die bij staat.

Dataveiligheid
Voor een goede en soepele werking van de energiemarkt wisselen marktpartijen klantgegevens uit. Voorop staat dat deze gegevens vertrouwelijk, veilig en juist worden gebruikt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vroegen in 2016 om de bescherming van klantgegevens naar een hoger niveau te tillen. Energieleveranciers, regionale netbeheerders, NEDU en EDSN gingen samen aan de slag met het Actieplan Dataveiligheid.

Onderdeel van het Actieplan was een oplossing voor de fasen waarin marktpartijen nieuwe klanten werven en voorbereidingen treffen om hen aan te sluiten. Marktpartijen moeten ondubbelzinnige toestemming hebben van klanten om klantgegevens op te vragen en te delen zonder de privacy te schaden. Samen met de leveranciers en netbeheerders heeft NEDU een systeem met sleutels ontwikkeld, de zogeheten centrale Klantsleuteladministratie (KSA). Het waarborgt dat alleen gegevens uit de centrale registers worden gehaald met toestemming van de klant. In maart 2018 voerden we deze maatregel in als onderdeel van de sectorrelease.

De slimme meter geeft inzicht
Steeds meer Nederlanders hebben thuis de slimme meter. Met de slimme meter kunnen marktpartijen op afstand meterstanden lezen. Bovendien geeft de slimme meter consumenten meer inzicht in energieverbruik, kosten en opbrengsten. Inzicht waarmee ze maatregelen kunnen nemen om energie te besparen. Met de slimme meter is het ook mogelijk om energienetten slimmer te maken. Dat is nodig nu steeds meer particulieren en bedrijven eigen opgewekte energie terugleveren aan het net.

In 2012 begon de invoering van de slimme meter. De bedoeling is dat elk Nederlands huishouden de slimme meter uiterlijk eind 2020 krijgt aangeboden. Ver voor de invoering kwamen marktpartijen binnen NEDU bijeen. We maakten afspraken over de informatie die via de slimme meter gedeeld kon en mocht worden. Nu werkt NEDU aan nieuwe marktafspraken om met de data uit de slimme meter de klantprocessen te optimaliseren.