skip to Main Content

De Nederlandse energiesector ontwikkelt zijn eigen marktprocessen, onder toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor het ontwikkelen en invoeren van marktprocessen speelt NEDU een centrale rol. We zijn een platform dat de verschillende marktrollen verbindt.

 

Zelfregulering in de energiesector
Nederland heeft een vrije energiemarkt. Er is sprake van zelfregulering: zonder tussenkomst van de overheid bepalen de marktpartijen gezamenlijk de voorgeschreven regels. Ze moeten zich uiteraard wel houden aan Europese verordeningen en Nederlandse wetten, zoals de Elektriciteit- en Gaswet. Ook is de privacywetgeving van toepassing op de energiemarkt.

Daarnaast gelden er verschillende codes. Een belangrijke code is de Informatiecode Elektriciteit en Gas (IcEG). Deze code bepaalt hoe marktpartijen in administratieve processen gegevens mogen vastleggen, uitwisselen, gebruiken en bewaren. De verschillende marktrollen staan hierin beschreven.

ACM is toezichthouder en let op of alle partijen zich aan de wetten en regels houdt. Bij de Informatiecode kan het gaan om (het uitwisselen van) persoonsgegevens. Vandaar dat we ook te maken hebben met Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Ga voor de actuele Informatiecode en lopende codewijzigingen naar de pagina
Codewijzigingsvoorstellen.

Er zijn 5 officiële marktrollen
Om energie van producent naar consument te krijgen zijn verschillende partijen actief. De Nederlandse energiemarkt kent 5 rollen. Er zijn landelijke netbeheerders, regionale netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijken en programmaverantwoordelijken. Deze zogeheten marktrollen zorgen gezamenlijk voor een goed functionerende en vrije energiemarkt.

  • Er zijn 2 landelijke netbeheerders (LNB’s). Tennet beheert het hoogspanningsnet in Nederland. Gasunie Transport Services (GTS) is beheerder van het landelijke gastransportnet.
  • Regionale netbeheerders (RNB’s) zorgen voor de verdere distributie van gas en elektriciteit. Ze zijn verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van hun netwerken.
  • Leveranciers (LV’s) leveren de energie aan hun klanten: organisaties en particulieren.
  • Programmaverantwoordelijken (PV’s) zijn bedrijven die namens hun klanten programma’s opstellen en doorgeven aan de netbeheerder voor productie, transport en verbruik van elektriciteit en gas. Op basis van de programma’s worden productie en afname gebalanceerd en eventuele afwijkingen achteraf verrekend.
  • Meetverantwoordelijken (MV’s) meten het daadwerkelijk verbruik van energie. Op basis daarvan kunnen netbeheerders en leveranciers de energie in rekening brengen bij hun klanten.

Andere partijen
Naast de 5 marktrollen zijn er in de energiesector partijen actief. Denk onder meer aan Onafhankelijke Dienstaanbieders (ODA’s): gecertificeerde bedrijven die onder andere meterstanden uitlezen. Of aan aggregators: die zorgen ervoor dat huishoudens en bedrijven energie flexibel inkopen en terugleveren.

Marktrollen werken samen via marktprocessen
Binnen de energiemarkt zijn de marktrollen afhankelijk van elkaar. Voor een goede samenwerking hebben ze een groot aantal onderlinge afspraken en processen. Deze processen noemen we de marktprocessen.

NEDU is een verbindend platform
De verschillende marktrollen werken continu samen. Het is belangrijk dat dit op een eenduidige en efficiënte manier gebeurt. Dit bevordert de betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van de Nederlandse energievoorziening. NEDU speelt hierin een sleutelrol, omdat we het verbindend platform zijn dat alle marktrollen bij elkaar brengt. Zo kunnen we via zelfregulering de marktprocessen optimaliseren en de daarbij benodigde informatie-uitwisseling vastleggen en codificeren.

> Lees meer over ons werk