skip to Main Content

NEDU is een vereniging. Onze leden vertegenwoordigen de 5 marktrollen: die van leverancier, regionale netbeheerder, landelijke netbeheerder, programmaverantwoordelijke en meetverantwoordelijke.

 

Lid worden
NEDU ontwerpt marktprocessen en past ze aan. Voor een deel zijn die vastgelegd in de Informatiecode. We doen dan ook voorstellen om de Informatiecode te wijzigen. Volgens de wet mag alleen een representatief deel van de leveranciers, regionale netbeheerders, landelijke netbeheerders, programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken zulke voorstellen doen. Vandaar ook dat op dit moment uitsluitend bedrijven in deze marktrollen leden zijn van NEDU.

Wilt u ook lid worden? Lees over de voordelen en meld u aan.

Algemene Ledenvergadering
Als vereniging heeft NEDU een Algemene Ledenvergadering (ALV), het besluitvormend orgaan. De ALV komt 8 maal per jaar voor reguliere vergaderingen bijeen. Binnen de ALV wordt gestreefd naar consensus in de besluitvorming over de marktprocessen.

Bestuur
Het bestuur waakt over de onafhankelijke en doelmatige inrichting van de marktprocessen en regelgeving. In het bestuur van NEDU heeft iedere marktrol recht op minimaal 1 zetel.

Commissies en werkgroepen
NEDU heeft 3 Issuecommissies (IC’s). Zij bereiden voorstellen voor die kunnen leiden tot verbeterde marktprocessen, wijzigingen van de Informatiecode of wijzigingen in de Technische Codes. Deze voorstellen worden issues genoemd. IC-Klant is verantwoordelijk voor de afstemming over de retailprocessen, IC-WE richt zich op de marktprocessen van wholesale elektriciteit en IC-WG op de marktprocessen van wholesale gas. Als er overeenstemming is over issues wordt aan de ALV NEDU gevraagd om de voorstellen vast te stellen.

Naast de IC’s zijn er ook andere zelfstandige commissies actief. Zo is er de Technische Commissie (TC) die adviseert over de toe te passen technische standaarden van het berichtenverkeer. De Security Commissie (SC) geeft advies op het gebied van informatiebeveiliging. De Sectorplanningscommissie (SPC) bereidt de uitvoering van de issues voor in een meerjarenplanning. De meerjarenplanning geeft een overzicht van alle lopende en geplande issues. De SPC bewaakt deze meerjarenplanning en de samenhang van alle voorstellen.

De Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) is de stuurgroep die de releases uitvoert en de voortgang bewaakt. Daarnaast zijn er commissies en werkgroepen die werken aan specifieke issues of andere onderwerpen.

NEDU Bureau
De verschillende organen van NEDU worden ondersteund door het NEDU Bureau. Het team faciliteert de besluitvorming, voert het secretariaat in de overlegorganen en ondersteunt het bestuur van NEDU. Ook de coördinatie van releases is in handen van het NEDU Bureau. Het bureau fungeert daarnaast als onafhankelijk adviseur tussen de partijen.