skip to Main Content

De onvoorspelbaarheid van de MeetCorrectieFactor (MCF) in de allocatie neemt toe. Dit komt onder meer door de huidige profielenmethodiek. Daarmee neemt ook het onbalansrisico toe. Als voorlopige oplossing kunnen balance responsible parties (BRP’s) gebruikmaken van de som van het standaardjaarvolume invoeding (SJI) en standaardjaarvolume afname (SJA).De gezamenlijke regionale netbeheerders, BRP’s (of programmaverantwoordelijken) en de CVP hebben naar verschillende oplossingsrichtingen gekeken om BRP’s te helpen betere voorspellingen te maken. De oplossingsrichtingen mochten daarbij geen impact hebben op (de voortgang van) het programma Allocatie 2.0.

Betere voorspelling met som SJI en SJA
Een van de oplossingsrichtingen die door de experts is benoemd, is het aan de BRP’s beschikbaar stellen van de som van het SJI en het SJA per netgebied per profielcategorie. En zo mogelijk ook per tariefzone voor alle alloceerbare profielaansluitingen. De BRP’s krijgen deze gegevens in een bestand. Ze kunnen de gegevens uit dit bestand vervolgens gebruiken voor nadere analyses, positiebepaling én een betere voorspeling van de MCF.

Werkwijze
Het nieuwe bestand wordt elke maand ter beschikking gesteld aan alle BRP’s die bij EDSN geadministreerd zijn. Dit gebeurt via de functionaliteit Uitwisseling Datasets (zie Business Service Uitwisseling Datasets). Het bestand bevat alle netgebieden van de regionale netbeheerders met als peildatum de 1e kalenderdag van de maand. Meer informatie over de werkwijze vind je op de website van Partners in Energie.

Terug naar overig nieuws